How to survive…

IMG_2627_Fotor

Every single year I struggle with the same enemy alias Christmas shopping. Of course, I leave everything to the last minute as another billion people so when all of us “stragglers” head into the shopping centres we have no chance to move there. In addition, I usually have no clue what to buy and so it happens that after five hours of total exhaustion and squeezing in the crowd I leave the shopping centre with bag full of things for myself (cause I always find something for myself what I necessarily need while browsing the shops). So then I have to undergo more trips like this and December is not a month of peace but rather a period of huge stress. And because the older I get, the more wiser I am, I decided to create a plan how to survive Christmas shopping. And I will tell you that plan right now so we’ll all be super calm, cool and we will have plenty of time for baking Christmas cookies and do other Christmas duties. 

Každý rok svádím svůj boj se stejným nepřítelem alias předvánočním nakupováním. Samozřejmě, že vše nechávám na poslední chvíli jako další miliarda lidí, takže když se my všichni opozdilci vydáme do nákupních center, není tam k hnutí. Navíc většinou nemám ponětí, co komu pořídím a tak se často stává, že po pěti hodinách naprostého vyčerpání a mačkání se v davu, odcházím s taškou jen pro sebe (protože během prolízání obchodů se vždycky najde něco, co nutně potřebuju). A takových výletů pak musím absolvovat ještě několik a prosinec pro mě není měsícem klidu, ale spíš obdobím velkého stresu. No a protože čím jsem starší, tím jsem moudřejší, rozhodla jsem se vytvořit si plán, jak přežít předvánoční nákupy. A ten plán vám teď prozradím, takže všichni budeme nesmírně klidní, v pohodě a budeme mít spoustu času na pečení cukroví a další vánoční povinnosti.

DSC04839_Fotor

 1. Principle number one – make a list! Before you go mindlessly into the maelstrom of shopping malls write down all your family members, friends, boyfriends, girlfriends, colleagues, neighbours and I don’t know who else you wanna to give gifts. Now comes the hardest part, write down what to buy to whom. Believe it or not, when it is written and not only in your head, it will make your work easier. What is written is given, no changes will be accepted!
 2. You have the list and you have the ideas for gifts. Most of us don’t have unlimited financial possibilities so write the amount you want to invest. Now divide this sum, how, that’s up to you..:)
 3. Do you find that your Christmas budget isn’t enough? That’s not a tragedy. For me, handmade gifts are the most beautiful anyway! Internet is full of ideas, take a look at Pinterest – even the least handy person will choose something from there. I personally enjoy creating the gifts and this year will be no exception!
 4. So we have a list and budget, sit to your laptop and let’s go for the online research. Do you want to buy a camera to your dad but you have no idea which one is good? Go throw the reviews, compare and select a specific thing. Most stores now have an e-shop and if not, then at least you can see the products on their websites and go to the store with a clear idea.
 5. Everything you can, buy online. Not only you can save some money but also your precious time. Just be careful where you shop, what are the e-shops conditions, reviews and whether the package will arrive until Christmas.
 6. You can’t buy everything online so grab your list and let’s do it. Go shopping in the morning and if it is possible not on Saturday so you will avoid all that crowds and will have a little peace to look around. Remember to keep all your receipts, goods can usually be returned within 30 days which is quite handy if you miss the taste or size. My tip – most stores offers gift cards which is a great option for fashion and beauty maniacs, I know what I am talking about!:)
 7. If you are not the most skilled type, use the offer of shopping malls and leave the gifts wrapping to the professionals. This service is usually for free and if that wrapping isn’t your thing it will save you a lot of time. I do it by myself, it’s kind of my ritual the day before Christmas. Plus I like to play with it and enjoy the feeling that I give something of myself to it even it’s not nearly as perfect as by professionals.
 8. Take a break – sit down, have a coffee, check your list and boost your energy levels. Let’s be honest, shopping is an exhausting affair…
 9. You have (almost) everything? Reward yourself, it doesn’t matter if you buy a magazine, socks or a new handbag. After this performance, it’s perfectly okay to be nice to yourself!
 10. And most importantly, enjoy it, think about the joy your gift will make and postpone the stress for an indefinite period!

So now you have a choice, either you follow my plan, or you can announce a presence of a bomb in the shopping centre and enjoy shopping completely alone (but there is a risk of criminal prosecution…).

Enjoy December my dears!

IMG_2622_Fotor_Fotor

 1. Zásada číslo jedna zní – napište si seznam! Než bezmyšlenkovitě vyrazíte do víru nákupních center, napište si všechny členy rodiny, kamarády, partnery a partnerky, spolupracovníky, sousedy a nevím, koho ještě, které chcete obdarovat. A teď přijde ta nejtěžší část, ke každému z nich napište, co pro něj koupíte. Věřte nebo ne, když to budete mít napsané a ne pouze v hlavě, dost vám to ulehčí práci. Co je psáno, to je dáno, změny se nepřipouští!
 2. Máte seznam a máte nápady na dárky. Většina z nás ale nemá neomezené finanční možnosti, takže si napište, kolik do dárků chcete investovat. Tuhle sumu rozdělte mezi všechny, které chcete obdarovat. Jak, to už nechám na vás…:)
 3. Zjistili jste, že váš vánoční rozpočet na všechny nestačí? Tohle není žádná tragédie. Podle mě jsou ručně vyrobené dárky stejně ty nejkrásnější! Internet je plný nápadů, stačí zabrousit třeba na pinterest, i ten nejméně šikovný člověk si tam vybere. Já dárky vyrábím moc ráda a letos tomu nebude jinak! 
 4. Takže, seznam i budget máme,usaďte se k počítači a vydejte se na průzkum trhu. Chcete tatínkovi koupit kameru, ale nemáte ponětí, která je dobrá? Projděte recenze, srovnávejte a vyberte konkrétní věc. Většina obchodů má dnes e-shop a pokud ne, tak si alespoň můžete prohlédnout zboží na jejich stránkách a do obchodu už jít s jasnou představou.
 5. Co můžete, kupte online. Nejenže ušetříte spoustu peněz, ale hlavně váš drahocenný čas. Jen si dejte pozor, kde nakupujete, jaké má e-shop podmínky, recenze a zda vám balíček do Vánoc vůbec dorazí.
 6. Ne všechno jde koupit online, takže vemte náš seznam a jdem na to. Jděte nakupovat hned ráno a pokud možno ne v sobotu, vyhnete se mačkanicím a budete mít trochu klid si to vše prohlédnout. Nezapomeňte si schovat účtenky, zboží většinou můžete do 30 dní vrátit a pokud se netrefíte do vkusu, či velikosti, můžete to s obdarovaným po Vánocích v klidu vyřešit. Můj tip – většina obchodů nabízí dárkové karty, což se zrovna pro fashion a beauty maniaky celkem hodí a udělá jim to zaručeně radost, vím o čem mluvím!:)
 7. Pokud nejste zrovna nejzručnější typ, využijte nabídku nákupních center a nechte si dárky zabalit přímo v obchodech, nebo speciálních stáncích, většinou je tato služba zdarma a pokud balení dárků není vaše nejsilnější stránka, ušetří vám to spoustu času. Já si dárky balím sama, už je to takový můj rituál, den před Vánocema. Navíc si s tím vždycky vyhraju a líbí se mi, že k dárku dávám něco ze sebe, i když to není zdaleka tak dokonalé jako od profesionálů.
 8. Udělejte si pauzu – sednětě si, dejte si kafe, zkontrolujte váš seznam a dobijte baterky. Ať si říká kdo chce, co chce, nakupování je vyčerpávající záležitost…
 9. Máte (téměř) vše? Odměňte se, je jedno, jestli si koupíte časopis, ponožky, či novou kabelku. Po takovém výkonu je naprosto v pořádku něčím se odměnit!
 10. A hlavně, užívejte si to, myslete na radost, kterou dárkem uděláte a stres odložte na neurčito!

Takže teď máte na výběr, buď budete postupovat dle mého plánu, nebo můžete v nákupním centru oznámit přítomnost bomby a užívat si nakupování zcela sami (tady se ale dost možná nevyhnete trestnímu stíhání).

Přeji krásný prosinec!

Your Miss A.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?